Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» 01.02.2016 року (Протокол засiдання Наглядової Ради Товариства б/н вiд 01.02.2016 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: припинено 01.02.2016 року повноваження директора Товариства Бажан Людмили Петрiвни на пiдставi особистої заяви про звiльнення з займаної посади з власним бажанням. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,5651%. Перебувала на посадi з 19.08.2005 р. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО».

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» 03.12.2015 року ( Протокол засiдання Наглядової Ради Товариства б/н вiд 03.12.2015 року ) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме достроково припинено з 03.12.2015 року поноваження члена Наглядової Ради Дiдура Арсена Володимировича (паспорт СА №629026, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзький областi 09.12.1997 р.) за власною iнiцiативою, керуючись нормами ч. 3 ст. 23 ЗУ «Про господарськi товариства». Володiє часткою 51,0025 % в статутному капiталi Товариства, що складає 910510 грн.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» 02.12.2015 року ( Протокол засiдання Наглядової Ради Товариства б/н вiд 02.12.2015 року ) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме:

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» 01.12.2015 року ( Протокол засiдання Наглядової Ради Товариства б/н вiд 01.12.2015 року ) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства , а саме призначити на посаду головного бухгалтера Товариства 01.12.2015 року Анiча Сергiя Вiкторовича (паспорт серiя НК №794681, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 05.05.2000 р. ) на пiдставi особистої заяви про прийом на роботу на ваканту посаду головного бухгалтера Товариства . Часткою в статутному капiталi не володiє.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» 24.11.2015 року (Протокол засiдання Наглядової Ради Товариства б/н вiд 24.11.2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме звiльнити з посади головного бухгалтера Товариства 26.11.2015 року Волкову Свiтлану Анатолiївну (паспорт серiя НМ 448301 , виданий Деснянським РВ у м. Чернiговi УДМС України в Чернiгiвськiй областi 12.03.2013 р.) на пiдставi особистої заяви про звiльнення з займаної посади з власним бажанням. Часткою в статутному капiталi не володiє.

Підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів

 
Підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» ( код ЄДРПОУ 05388983)
Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства.
Дата проведення: 23.04.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Згiдно рiшення чергових ( рiчних) загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2015 року ( протокол б/н вiд 23.04.2015 р.) було припинено повноваження Романець Iванни Володимирiвни (паспорт МЕ 828866 виданий 07.09.2007 р. ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi ) на посадi члена Наглядової ради, у зв’язку з збiльшенням складу Наглядової Ради до 3-х осiб. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.Перебувала на посадi члена Наглядової ради з 23.09.2013 року, тобто 1 рiк 7 мiсяцiв.Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»! 
            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А   (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства ( далі – «загальні збори»):

Протокол засідання Реєстраційної комісії

Протокол засідання Реєстраційної комісії
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (код за ЄДРПОУ 05388983)
смт. Куликівка                                                                                                                           «18» серпня 2014 року
 
            Дані про емітента:
Повне найменування:

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»   05.08.2014 року ( Протокол засідання Наглядової Ради Товариства б/н від 05.08.2014 року ) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме звільнити з посади головного бухгалтера Товариства  05.08.2014 року Мойсеєнко Наталію Миколаївну  ( паспорт серія НК №390202 , виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 25.07.1997 р.) на підставі особистої заяви про звільнення з займаної посади з власним бажанням. Часткою в статутному капіталі не володіє  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Сторінки

Підписатися на ПрАТ "Куликівське молоко" RSS