Повідомлення про виникнення особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Дiдур Наталiя Анатолiївна особа не дала згоди на розкриття паспортних даних 47.3988
Зміст інформації:
Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 16.04.2018 р. (Протокол № 1 вiд 16.04.2018р.), припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Дiдур Наталiї Анатолiївни (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних).Пiдстава для припинення повноважень – у зв’язку з переобранням всього складу Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 23.04.2015 року, з 02.12.2015 року займала посаду Голови Наглядової Ради. Володiє часткою 47,3988 % в статутному капiталi Товариства.
16.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Дiдур Iванна Володимирiвна особа не дала згоди на розкриття паспортних даних 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 16.04.2018 р. (Протокол № 1 вiд 16.04.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Дiдур Iванни Володимирiвни (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава для припинення повноважень – у зв’язку з переобранням всього складу Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 23.04.2015 року. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
16.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Дiдур Анатолiй Арсенович особа не дала згоди на розкриття паспортних даних 0.0028
Зміст інформації:
Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 16.04.2018 р. (Протокол № 1 вiд 16.04.2018р.), обрано строком на 3 роки на посаду члена Наглядової ради Товариства Дiдура Анатолiя Арсеновича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава для обрання – обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Обрано Головою Наглядової ради на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 16.04.2018 року ( протокол б/н вiд 16.04.2018 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою 0,0028 % в статутному капiталi Товариства. Iншi посади , якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв : з 03.12.2012 р. по 30.09.2014 р. заступник директора, з 01.10.2014 р. по 31.03.2015р. – заступник директора по заготiвлi молочної сировини та казначейству, з 01.02.2017 i по теперiшнiй час – заступник директора по зв’язкам з громадськiстю ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО». Дiдур Анатолiй Арсенович є акцiонером Товариства.
 
16.04.2018 обрано член Наглядової Ради Дiдур Наталiя Анатолiївна особа не дала згоди на розкриття паспортних даних 47.3988
Зміст інформації:
Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 16.04.2018 р. (Протокол № 1 вiд 16.04.2018р.), обрано строком на 3 роки на ту саму посаду члена Наглядової ради Товариства Дiдур Наталiю Анатолiїiвну (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава для обрання – обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою 47,3988 % в статутному капiталi Товариства. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 23.04.2015 року, з 02.12.2015 року займала посаду Голови Наглядової Ради. Iнших посад протягом останнiх п'яти рокiв особа не обiймала. Дiдур Наталiя Анатолiїiвна є акцiонером Товариства.
16.04.2018 обрано член Наглядової Ради Потушанська Зоя Олександрiвна особа не дала згоди на розкриття паспортних даних 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 16.04.2018 р. (Протокол № 1 вiд 16.04.2018р.), обрано строком на 3 роки на посаду члена Наглядової ради Товариства Потушанську Зою Олександрiвну (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава для обрання – обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв i по теперiшнiй час : вчитель -методист Лiцею №100 Подiл. Потушанська Зоя Олександрiвна є незалежним директором.