Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А),надалі «Товариство», повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (код ЄДРПОУ 05388983)

Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства.

Дата проведення: 22.02.2019 р.

Перелік питань порядку денного:

  1. Про обрання Лічильної комісії.
  2. Про надання згоди на вчинення значних правочинів щодо укладення кредиту з АТ «Ощадбанк».
  3. Про надання згоди ПП «Сирний дім» виступити майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «Ощадбанк» та укласти необхідні договори забезпечення.
  4. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

ИНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

ИНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ  ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА 18.02.2019 року  – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Загальна кількість акцій – 357 045 штук

Загальна кількість голосуючих акцій – 356 935 штук

Оголошення про загальні збори

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А),надалі - «Товариство», повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори») за ініціативи Наглядової Ради в порядку частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (з повідомленням про скликання Зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення).

Повідомлення про виникнення особливої інформації

31.10.2018 року Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (Протокол засiдання Наглядової Ради б/н вiд 31.10.2018 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на чергових (річних) загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (код ЄДРПОУ 05388983)
Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства.
Дата проведення: 16.04.2018 р.
Перелік питань порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сторінки

Підписатися на ПрАТ "Куликівське молоко" RSS