Підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів

 Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства.
Дата проведення: 21.04.2016 р.
Перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Умови кредитування затвердженi загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Куликiвське молоко» (надалi – Товариство) 11.12.2013 р. (Протокол № 3 вiд 11.12.2013 р.)
Кредитний договiр № 1-0020/13/42-KL пiдписано 06.11.2013 року на загальну суму кредиту 10 000 тис. грн. строком до 05.11.2016 р., процентна ставка складає 21,0 % рiчних та є фiксованою на весь перiод дiї кредитного договору.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» 18.04.2016 року (Протокол засiдання Наглядової Ради Товариства б/н вiд 18.04.2016 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме:
- припинено повноваження Заступника директора з комерцiйних питань Бажана Олександра Володимировича на посадi виконуючого обов’язки директора Товариства , у зв’язку з призначенням на посаду директора.
- обрано 18.04.2016 року Бажана Олександра Володимировича на посаду директора ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО».

Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А   (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства   ( далі – «загальні збори»):
1.         Дата, час  та  місце проведення: 21  квітня 2016 року об 11:00 годині  за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка,  вул. 8-го Березня, 18-А,  приміщення зали засідань Товариства.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» 01.02.2016 року (Протокол засiдання Наглядової Ради Товариства б/н вiд 01.02.2016 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: припинено 01.02.2016 року повноваження директора Товариства Бажан Людмили Петрiвни на пiдставi особистої заяви про звiльнення з займаної посади з власним бажанням. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,5651%. Перебувала на посадi з 19.08.2005 р. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО».

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» 03.12.2015 року ( Протокол засiдання Наглядової Ради Товариства б/н вiд 03.12.2015 року ) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме достроково припинено з 03.12.2015 року поноваження члена Наглядової Ради Дiдура Арсена Володимировича (паспорт СА №629026, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзький областi 09.12.1997 р.) за власною iнiцiативою, керуючись нормами ч. 3 ст. 23 ЗУ «Про господарськi товариства». Володiє часткою 51,0025 % в статутному капiталi Товариства, що складає 910510 грн.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» 02.12.2015 року ( Протокол засiдання Наглядової Ради Товариства б/н вiд 02.12.2015 року ) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме:

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» 01.12.2015 року ( Протокол засiдання Наглядової Ради Товариства б/н вiд 01.12.2015 року ) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства , а саме призначити на посаду головного бухгалтера Товариства 01.12.2015 року Анiча Сергiя Вiкторовича (паспорт серiя НК №794681, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 05.05.2000 р. ) на пiдставi особистої заяви про прийом на роботу на ваканту посаду головного бухгалтера Товариства . Часткою в статутному капiталi не володiє.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» 24.11.2015 року (Протокол засiдання Наглядової Ради Товариства б/н вiд 24.11.2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме звiльнити з посади головного бухгалтера Товариства 26.11.2015 року Волкову Свiтлану Анатолiївну (паспорт серiя НМ 448301 , виданий Деснянським РВ у м. Чернiговi УДМС України в Чернiгiвськiй областi 12.03.2013 р.) на пiдставi особистої заяви про звiльнення з займаної посади з власним бажанням. Часткою в статутному капiталi не володiє.

Підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів

 
Підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» ( код ЄДРПОУ 05388983)
Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства.
Дата проведення: 23.04.2015 р.

Сторінки

Підписатися на ПрАТ "Куликівське молоко" RSS