ИНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

ИНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ  ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА 18.02.2019 року  – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Загальна кількість акцій – 357 045 штук

Загальна кількість голосуючих акцій – 356 935 штук

Оголошення про загальні збори

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А),надалі - «Товариство», повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори») за ініціативи Наглядової Ради в порядку частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (з повідомленням про скликання Зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення).

Повідомлення про виникнення особливої інформації

31.10.2018 року Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (Протокол засiдання Наглядової Ради б/н вiд 31.10.2018 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме:

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Повідомлення про виникнення особливої інформації

11 квiтня 2018 року, згiдно отриманого вiд ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ: 30370711) перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, сформованого станом на 10 квiтня 2018 року (вих. 157194 зв вiд 11 квiтня 2018 року) ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" стало вiдомо, що вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме:

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій  та голосуючих акцій станом на 10.04.2018 року  – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
Загальна кількість акцій – 357 045 штук
Загальна кількість голосуючих акцій – 356 935 штук

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів акціонерів, що відбудуться 16 квітня 2018 року, який був запропонований  акціонером,  що володіє більше як 5 % акцій Товариства
 

Сторінки

Підписатися на ПрАТ "Куликівське молоко" RSS