Повідомлення про виникнення особливої інформації

29.03.2017 року загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол №1 вiд 29.03.2017 року) про дострокове припинення повноважень Ревiзора Шарапової Ольги Вiкторiвни (паспорт серiя СА 921220, виданий Василiвським РВ УМВС України в Запорiзький областi 24.11.1998 року) у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства та скасуванням посади Ревiзора. Особа не мала пакету акцiй та не володiла часткою в статутному капiталi Товариства. Особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

29.03.2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» ( далi- Товариство) прийнято рiшення ( Протокол №1 вiд 29.03.2017 року) про вчинення значного правочину .

Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»!
                ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А   (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства   ( далі – «загальні збори»):
1.      Дата, час  та  місце проведення загальних зборів:

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину – 11.08.2016 року; назва уповноваженого органу, що його прийняв - Наглядова рада ПрАТ "Куликiвське молоко" (протокол б/н вiд 11.08.2016 р.); предмет правочину – передача в заставу банкiвськiй установi рухомого майна - транспортних засобiв, належних товариству; ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 4779,536 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 34354 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, щ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Рiшення про отримання кредиту прийняте загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Куликiвське молоко» (надалi – Товариство) 21.04.2016 р. (Протокол № 1 вiд 21.04.2016 р.)
Кредитний договiр № 053 пiдписано 25.05.2016 р. на загальну суму кредиту 15 000 тис. грн. строком до 24.05.2017 р., з фiксованою процентною ставкою 27 % рiчних.
В забезпечення кредитного договору надаються будiвлi та обладнання Товариства, а також будiвлi, земля та обладнання поручителя Товариства - Приватного пiдприємства “Сирний дiм”.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Рiшення про отримання кредиту прийняте загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Куликiвське молоко» (надалi – Товариство) 21.04.2016 р. (Протокол № 1 вiд 21.04.2016 р.)
Кредитний договiр № 053 пiдписано 25.05.2016 р. на загальну суму кредиту 15 000 тис. грн. строком до 24.05.2017 р., з фiксованою процентною ставкою 27 % рiчних.
В забезпечення кредитного договору надаються будiвлi та обладнання Товариства, а також будiвлi, земля та обладнання поручителя Товариства - Приватного пiдприємства “Сирний дiм”.

Підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів

 Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства.
Дата проведення: 21.04.2016 р.
Перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Умови кредитування затвердженi загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Куликiвське молоко» (надалi – Товариство) 11.12.2013 р. (Протокол № 3 вiд 11.12.2013 р.)
Кредитний договiр № 1-0020/13/42-KL пiдписано 06.11.2013 року на загальну суму кредиту 10 000 тис. грн. строком до 05.11.2016 р., процентна ставка складає 21,0 % рiчних та є фiксованою на весь перiод дiї кредитного договору.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» 18.04.2016 року (Протокол засiдання Наглядової Ради Товариства б/н вiд 18.04.2016 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме:
- припинено повноваження Заступника директора з комерцiйних питань Бажана Олександра Володимировича на посадi виконуючого обов’язки директора Товариства , у зв’язку з призначенням на посаду директора.
- обрано 18.04.2016 року Бажана Олександра Володимировича на посаду директора ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО».

Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А   (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства   ( далі – «загальні збори»):
1.         Дата, час  та  місце проведення: 21  квітня 2016 року об 11:00 годині  за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка,  вул. 8-го Березня, 18-А,  приміщення зали засідань Товариства.

Сторінки

Підписатися на ПрАТ "Куликівське молоко" RSS