Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.04.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Дiдур Наталiя Анатолiївна

 

47.3988

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» (далi - Товариство) , якi вiдбулись 30.04.2019 р. (Протокол № 2 вiд 30.04.2019 р.), припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Дiдур Наталiї Анатолiївни.Пiдстава для припинення повноважень /обґрунтування змiн у персональному складi – у зв’язку з переобранням всього складу Наглядової ради Товариства.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 16.04.2018 року. Володiє часткою 47,3988 % в статутному капiталi Товариства.

30.04.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Потушанська Зоя Олександрiвна

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» ( далi - Товариство), якi вiдбулись 30.04.2019 р. (Протокол № 2 вiд 30.04.2019 р.), припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Потушанської Зої Олександрiвни. Пiдстава для припинення повноважень /обґрунтування змiн у персональному складi – у зв’язку з переобранням всього складу Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 16.04.2018 року. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.

30.04.2019

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Дiдур Анатолiй Арсенович

 

0.0028

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» (далi - Товариство), якi вiдбулись 30.04.2019 р. (Протокол № 2 вiд 30.04.2019 р.,) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Дiдура Анатолiя Арсеновича. Пiдстава для припинення повноважень /обґрунтування змiн у персональному складi – у зв’язку з переобранням всього складу Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової ради перебував з 16.04.2018 року, з 16.04.2018 р. згiдно рiшення Наглядової Ради був обраний Головою Наглядової Ради. Володiє часткою 0,0028 % в статутному капiталi Товариства.

30.04.2019

обрано

член Наглядової Ради

Дiдур Наталiя Анатолiївна

 

47.3988

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» (далi - Товариство), якi вiдбулись 30.04.2019 р. (Протокол № 2 вiд 30.04.2019 р.) обрано строком на 3 роки на посаду члена Наглядової ради Товариства Дiдур Наталiю Анатолiївну. Пiдстава для обрання/обґрунтування змiн у персональному складi – обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади , якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв : самозайнята особа.
Є акцiонером Товариства, володiє часткою 47,3988 % в статутному капiталi Товариства.

30.04.2019

обрано

Голова Наглядової Ради

Дiдур Анатолiй Арсенович

 

0.0028

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» (далi - Товариство), якi вiдбулись 30.04.2019 р. (Протокол № 2 вiд 30.04.2019 р.), обрано строком на 3 роки на посаду члена Наглядової ради Товариства Дiдура Анатолiя Арсеновича. Пiдстава для обрання/обґрунтування змiн у персональному складi – обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Рiшенням Наглядової Ради Товариства ( протокол б/н вiд 30.04.2019 р.) обраний 30.04.2019 р. на посаду Голови Наглядової Ради Товариства, до переобрання .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади , якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв : заступник директора по заготiвлi молочної сировини та казначейству ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», заступник директора по зв’язкам з громадськiстю ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО».
Є акцiонером Товариства, володiє часткою 0,0028 % в статутному капiталi Товариства.

30.04.2019

обрано

Член Наглядової ради

Шевченко Тарас Миколайович

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» (далi - Товариство), якi вiдбулись 30.04.2019 р. (Протокол № 2 вiд 30.04.2019 р.) обрано строком на 3 роки на посаду члена Наглядової ради Товариства Шевченка Тараса Миколайовича. Пiдстава для обрання/обґрунтування змiн у персональному складi – обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади , якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв : юрисконсульт ТОВ «Українськi аграрнi iнвестицiї», помiчник - консультант народного депутата України.
Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, є незалежним директором.

Цифровий підпис: