ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

 • акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 01 липня 2019 року об 11:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1. (за ініціативи Наглядової Ради в порядку частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (з повідомленням про скликання Зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення)).

 • акціонерів та їх представників для участі у Зборах  відбудеться 01 липня 2019 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1.
 • акціонерів та їх представників для участі у Зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення  Зборів  Товариства, а саме на 24.00 годину 24 червня 2019 року.
 • реєстрації для участі у Зборах кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера - додатково документ, що належним чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.
 • реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення Зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення  Зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрист Мошкіна Наталія Леонідівна.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів:

 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1:

1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Мошкіна Наталія Леонідівна, Член лічильної комісії – Кисла Надія Віталіївна.

2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

 

 1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів Кривошея Сергія Васильовича, секретарем загальних зборів обрати  Капленко Лесю Миколаївну  на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

 

 1. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення №1 з питання №3: Статутний капітал Товариства збільшити за рахунок додаткових внесків на суму 3 564 775 (три мільйони п’ятсот шістдесят чотири тисячі сімсот сімдесят п’ять гривень 00 копійок) шляхом розміщення додаткових акцій у кількості 712 955 (сімсот дванадцять тисяч дев’ятсот  п’ятдесят п’ять) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 5,00 (п’ять) грн. кожна.

 

 1. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.

Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (без здійснення публічної пропозиції) яке оформити та викласти в окремому додатку №1 до Протоколу. Приватне розміщення акцій ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» здійснити виключно серед акціонерів ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО», що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.

 

 1. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Проект рішення №1 з питання №5: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

 • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
 • залучення до розміщення андеррайтера;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 • затвердження результатів емісії акцій;
 • затвердження звіту про результати емісії акцій;
 • прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

 

 1. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Проект рішення №1 з питання №6: Визначити Виконуючого обов’язки Директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов’язки Директора Товариства у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
 • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 • проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

 • акціонерів
 • до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства до дати проведення Зборів можуть надавати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до порядку денного Зборів, та порядку денного Зборів, до дати проведення Зборів та в день проведення Зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

Оскільки повідомлення про скликання Зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок денний Зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів, а акціонери Товариства не мають прав згідно ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» вносити пропозиції, щодо питань, включених до порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного Зборів.

 

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю

Довіреність представника акціонера на право участі та голосування на Зборах повинна відповідати вимогам чинного законодавства. При голосуванні такий представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера довірителя та свої прізвище, ім’я та по батькові, з поміткою що він діє на підставі довіреності. У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

 • про кількість акцій
 • на 10 червня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів), загальна кількість акцій Товариства складає: 357 045 штук простих іменних акцій, серед них голосуючих: 357 045 штук простих іменних акцій.

 

 • не здійснювало випуск привілейованих акцій.

 

 • власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до порядку денного: http://kulik-moloko.net.ua

        

 Довідки за телефоном: (04643) 2-15-35

 

                                                                                                                        «Наглядова рада»

 

 

Цифровий підпис: