Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

30.04.2019

50000

46539

107.44

Зміст інформації:

30.04.2019 р. черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (протокол №2 вiд 30.04.2019 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi правочинiв iз заiнтересованiстю), якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення , а саме:
Характер правочинiв – договори щодо отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позик) вiд будь-яких осiб на загальну граничну суму 50 млн. грн.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 50 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 46 539 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 107,44 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 351347 штук та " проти " прийняття рiшення – 0 штук.

2

30.04.2019

50000

46539

107.44

Зміст інформації:

30.04.2019 р. черговими( рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (протокол №2 вiд 30.04.2019 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв(у тому числi правочинiв iз заiнтересованiстю), якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення , а саме:
Характер правочинiв – договори щодо надання Товариством будь-яким особам поворотної фiнансової допомоги (позик) на загальну граничну суму 50 млн. грн.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 50 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 46 539 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) –107,44 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 351347 штук та " проти " прийняття рiшення – 0 штук.

3

30.04.2019

200000

46539

429.75

Зміст інформації:

30.04.2019 р. черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (протокол №2 вiд 30.04.2019 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi правочинiв iз заiнтересованiстю), якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення, а саме:
Характер правочинiв – придбання Товариством у будь-яких осiб майна (в тому числi цiнних паперiв, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 200 млн. грн., але за цiною не нижче оцiночної вартостi, яка проводиться (у разi необхiдностi за рiшенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 200 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 46 539 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 429,75 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 351347 штук та " проти " прийняття рiшення – 0 штук.

4

30.04.2019

200000

46539

429.75

Зміст інформації:

30.04.2019 р.черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (протокол №2 вiд 30.04.2019 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi правочинiв iз заiнтересованiстю), якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення , а саме:
Характер правочинiв – продаж Товариством будь-яким особам майна (в тому числi цiнних паперiв, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 200 млн. грн., але за цiною не нижче оцiночної вартостi, яка проводиться (у разi необхiдностi за рiшенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 200 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової – 46 539 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 429,75 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 351347 штук та " проти " прийняття рiшення – 0 штук.

5

30.04.2019

100000

46539

214.87

Зміст інформації:

30.04.2019 р. черговими ( рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (протокол №2 вiд 30.04.2019 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi правочинiв iз заiнтересованiстю) , якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення , а саме:
Характер правочинiв – укладення з будь-яким банком-кредитором будь-яких правочинiв щодо оформлення кредиту для поповнення обiгових коштiв Товариства, в тому числi в порядку рефiнансування дiючих кредитних договорiв Товариства, (кредитний договiр; договори застави/iпотеки майна Товариства та всi iншi необхiднi та пов'язанi з кредитною операцiєю договори та змiни до них; з правом майнової поруки ПП «Сирний дiм» (код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство; без обмеження % ставки за користування кредитними коштами та строку користування кредитними коштами) на загальну граничну суму 100 млн. грн.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 100 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 46 539 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 214,87 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 351347 штук та " проти " прийняття рiшення – 0 штук.

6

30.04.2019

200000

46539

429.75

Зміст інформації:

30.04.2019 р. черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (протокол №2 вiд 30.04.2019 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi правочинiв iз заiнтересованiстю), якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення , а саме:
Характер правочинiв – укладання зовнiшньо-економiчних договорiв на продаж/поставку продукцiї Товариства на загальну граничну суму 200 млн. грн.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 200 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 46 539 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 429,75 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 351347 штук та " проти " прийняття рiшення – 0 штук.

 

Цифровий підпис: