Повідомлення про виникнення особливої інформації

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

02.07.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

20/2019

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Виконуючий обов‘язки Директора

 

 

 

Анiч Сергiй Вiкторович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

16300, Чернігівська обл., смт. Куликiвка, вул. 8-го березня, буд. 18-А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05388983

5. Міжміський код та телефон, факс

(04643) 2-15-35 (04643) 2-15-35

6. Адреса електронної пошти

mnatasha8265@gmail.com

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

 

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1

01.07.2019

Акція проста

712955

3564

199.68

Зміст інформації:

1. Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, та найменування органу, що прийняв таке рiшення:
ü 01 липня 2019 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» (Протокол №2 вiд 01.07.2019 р.) було прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.
2. Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення, порядок здiйснення такого розмiщення (емiсiї) (самостiйно або через андеррайтера, що уклав з емiтентом договiр про андеррайтинг:

ü позачерговими Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення здiйснити розмiщення додаткових простих iменних акцiй ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"(акцiї, простi, iменнi, у бездокументарнiй формi), у кiлькостi 712 955 (сiмсот дванадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять) iснуючої номiнальної вартостi 5,00 грн. (п’ять гривень 00 копiйок) на загальну суму 3 564 775 (три мiльйони п’ятсот шiстдесят чотири тисячi сiмсот сiмдесят п’ять гривень 00 копiйок), без здiйснення публiчної пропозицiї. Розмiщення буде здiйснюватися без залучення андерайтера
3. Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй. У разi розмiщення акцiй зазначаються їх номiнальна вартiсть та цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення. Якщо розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, наводяться найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи, кiлькiсть їхнiх акцiй та частка у статутному капiталi до розмiщення акцiй:

ü Прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" шляхом додаткового випуску акцiй на 3 564 775 (три мiльйони п’ятсот шiстдесят чотири тисячi сiмсот сiмдесят п’ять гривень 00 копiйок). Номiнальна вартiсть акцiї - 5,00 грн. (п’ять гривень 00 копiйок). Акцiї розмiщуються за цiною 5,00 грн. (п’ять гривень 00 копiйок) за одну просту iменну акцiю, яка дорiвнює номiнальнiй вартостi, визначену та затверджену Наглядовою радою ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" (Протокол б/н вiд 20.06.2019 р). Розмiщення акцiй не призведе до змiни власника значного пакету акцiй емiтента.
4. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення

ü Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капталу на дату прийняття рiшення 199,68%. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення дорiвнює 100%.
5. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:

ü Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи право на: -участь в управлiння Товариством; -отримання дивiдендiв; -отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства; -отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства у порядку, визначеному законодавством України. Акцiонери - власники простих акцiй товариства можуть мати й iншi права, передбаченi Статутом ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" та чинним законодавством.
6. Спосiб оплати цiнних паперiв. Якщо оплата здiйснюється активами, iншими, нiж грошовi кошти, наводиться їх перелiк:

ü Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перерахування коштiв на рахунок ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО". Активами, iншими, нiж грошовi кошти, оплата не здiйснюється.
7. Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв:

ü Фiнансовi ресурси, залученi вiд приватного розмiщення акцiй у розмiрi3 564 775 (три мiльйони п’ятсот шiстдесят чотири тисячi сiмсот сiмдесят п’ять гривень 00 копiйок) - 100,0% планується спрямувати на розвиток Товариства (модернiзацiю iснуючого обладнання та купiвлю нового – 70%, оновлення транспортного парку (молоковозiв та торгових автомобiлiв – 30%)
8. Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв (крiм загальних зборiв акцiонерного товариства); вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють:

ü Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО».
9. Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв:

ü Конвертацiя акцiй не передбачається
10. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї:

ü Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, для покриття збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi.

 

Цифровий підпис: