Повідомлення про виникнення особливої інформації

Загальними зборами акцiонерiв 29.03.2017 року ( Протокол №1 вiд 29.03.2017 року) : прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк ; встановлено розмiр дивiдендiв, що пiдлягають сплатi - 221 582,12 грн., що на одну акцiю становить 0,62 грн.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

                ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А   (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства   ( далі – «загальні збори»):
1.      Дата, час  та  місце проведення загальних зборів:
16  серпня 2017 року об 11:00 годині  за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка,  вул. 8-го Березня, 18-А,  приміщення зали засідань Товариства.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Загальними зборами акцiонерiв 29.03.2017 року ( Протокол №1 вiд 29.03.2017 року) : прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк ; встановлено розмiр дивiдендiв, що пiдлягають сплатi - 221 582,12 грн., що на одну акцiю становить 0,62 грн.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на чергових (річних) загальних зборах акціонерів

Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства.
Дата проведення: 29.03.2017 р.
Перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

29.03.2017 року загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол №1 вiд 29.03.2017 року) про дострокове припинення повноважень Ревiзора Шарапової Ольги Вiкторiвни (паспорт серiя СА 921220, виданий Василiвським РВ УМВС України в Запорiзький областi 24.11.1998 року) у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства та скасуванням посади Ревiзора. Особа не мала пакету акцiй та не володiла часткою в статутному капiталi Товариства. Особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

29.03.2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» ( далi- Товариство) прийнято рiшення ( Протокол №1 вiд 29.03.2017 року) про вчинення значного правочину .

Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»!
                ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А   (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства   ( далі – «загальні збори»):
1.      Дата, час  та  місце проведення загальних зборів:

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину – 11.08.2016 року; назва уповноваженого органу, що його прийняв - Наглядова рада ПрАТ "Куликiвське молоко" (протокол б/н вiд 11.08.2016 р.); предмет правочину – передача в заставу банкiвськiй установi рухомого майна - транспортних засобiв, належних товариству; ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 4779,536 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 34354 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, щ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Рiшення про отримання кредиту прийняте загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Куликiвське молоко» (надалi – Товариство) 21.04.2016 р. (Протокол № 1 вiд 21.04.2016 р.)
Кредитний договiр № 053 пiдписано 25.05.2016 р. на загальну суму кредиту 15 000 тис. грн. строком до 24.05.2017 р., з фiксованою процентною ставкою 27 % рiчних.
В забезпечення кредитного договору надаються будiвлi та обладнання Товариства, а також будiвлi, земля та обладнання поручителя Товариства - Приватного пiдприємства “Сирний дiм”.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Рiшення про отримання кредиту прийняте загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Куликiвське молоко» (надалi – Товариство) 21.04.2016 р. (Протокол № 1 вiд 21.04.2016 р.)
Кредитний договiр № 053 пiдписано 25.05.2016 р. на загальну суму кредиту 15 000 тис. грн. строком до 24.05.2017 р., з фiксованою процентною ставкою 27 % рiчних.
В забезпечення кредитного договору надаються будiвлi та обладнання Товариства, а також будiвлi, земля та обладнання поручителя Товариства - Приватного пiдприємства “Сирний дiм”.

Сторінки

Підписатися на ПрАТ "Куликівське молоко" RSS