Повідомлення про виникнення особливої інформації

11 квiтня 2018 року, згiдно отриманого вiд ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ: 30370711) перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, сформованого станом на 10 квiтня 2018 року (вих. 157194 зв вiд 11 квiтня 2018 року) ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" стало вiдомо, що вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме:
- розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" становив 169245 штук простих iменних акцiй (47,4016 % вiд загальної кiлькостi акцiй), що складало 47,4162 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi товариства,
зменшився до 169235 штук простих iменних акцiй (47,3988 % вiд загальної кiлькостi акцiй), що складає 47,4134 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi товариства.