Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Згiдно рiшення чергових ( рiчних) загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2015 року ( протокол б/н вiд 23.04.2015 р.) було припинено повноваження Романець Iванни Володимирiвни (паспорт МЕ 828866 виданий 07.09.2007 р. ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi ) на посадi члена Наглядової ради, у зв’язку з збiльшенням складу Наглядової Ради до 3-х осiб. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.Перебувала на посадi члена Наглядової ради з 23.09.2013 року, тобто 1 рiк 7 мiсяцiв.Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»! 
            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А   (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства ( далі – «загальні збори»):

Протокол засідання Реєстраційної комісії

Протокол засідання Реєстраційної комісії
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (код за ЄДРПОУ 05388983)
смт. Куликівка                                                                                                                           «18» серпня 2014 року
 
            Дані про емітента:
Повне найменування:

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»   05.08.2014 року ( Протокол засідання Наглядової Ради Товариства б/н від 05.08.2014 року ) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме звільнити з посади головного бухгалтера Товариства  05.08.2014 року Мойсеєнко Наталію Миколаївну  ( паспорт серія НК №390202 , виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 25.07.1997 р.) на підставі особистої заяви про звільнення з займаної посади з власним бажанням. Часткою в статутному капіталі не володіє  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»!
 
            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А   (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства    ( далі – «загальні збори»):

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Рiшення про отримання кредиту прийняте загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Куликiвське молоко» (надалi – Товариство) 23.04.2013 р. (Протокол № 1 вiд 23.04.2013 р.)
Кредитний договiр № 1-0055/13/42-KL пiдписано 21.06.2013 р. на загальну суму кредиту 18 000 тис. грн. строком до 20.06.2014 р., процентна ставка складає 19,5 % рiчних та є фiксованою на весь перiод дiї кредитного договору.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» " вiд 28.04.2014 року (Протокол №б /н вiд 28.04.2014р.) прийнято рiшення подовжити термiн дiї повноважень (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки на посадi директора ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» – Бажан Людмилу Петрiвну. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,5651 % . Перебуває на посадi з 19.08.2005 р. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

Підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів

Підсумки голосування
на чергових (річних) загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» ( код ЄДРПОУ 05388983)
Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А
Дата проведення: 10.04.2014 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами:

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства ( далі – «загальні збори»):

  1. Дата, час  та  місце проведення:

10 квітня 2014 року об 11:00 годині  за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А,  приміщення зали засідань.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

17.02.2014 року ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй україни" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства (вих № 45764зв вiд 14.02.2014 року).

Сторінки

Підписатися на ПрАТ "Куликівське молоко" RSS