ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

 • акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства                (надалі – Збори), які відбудуться 18 листопада 2019 року об 11:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1. (за ініціативи Наглядової Ради в порядку частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (з повідомленням про скликання Зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення)).

 • акціонерів та їх представників для участі у Зборах  відбудеться 18 листопада 2019 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1.
 • акціонерів та їх представників для участі у Зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення  Зборів  Товариства, а саме на 24.00 годину 12 листопада 2019 року.
 • участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:
 • акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
 • представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;
 • представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
 • реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства.

Порядок денний:

 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Мошкіна Наталія Леонідівна, Член лічильної комісії – Кисла Надія Віталіївна.

Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

 

 1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів Кривошея Сергія Васильовича, секретарем загальних зборів обрати  Капленко Лесю Миколаївну  на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

 

 1. Затвердження внутрішніх положень Товариства, обрання уповноважених осіб на підписання внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити внутрішні положення Товариства (Положення «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх у новій редакції. Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів.

 

 1. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення №1 з питання №4: Статутний капітал Товариства збільшити за рахунок додаткових внесків на суму 4 164 775 (чотири мільйони сто шістдесят чотири тисячі сімсот сімдесят п’ять гривень 00 копійок) шляхом розміщення додаткових акцій у кількості 832 955 (вісімсот тридцять дві тисячі дев’ятсот  п’ятдесят п’ять) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 5,00 (п’ять) грн. кожна.

 

 1. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії.

Проект рішення №1 з питання №5: Узяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради, прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

 

 1. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.

Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (без здійснення публічної пропозиції) яке оформити та викласти в окремому додатку №1 до Протоколу. Приватне розміщення акцій ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» здійснити виключно серед акціонерів ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО», що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу без здійснення публічної пропозиції. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.

 

 1. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Проект рішення №1 з питання №7: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

 • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
 • залучення до розміщення андеррайтера;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 • затвердження результатів емісії акцій;
 • затвердження звіту про результати емісії акцій;
 • прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

 

 1. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Проект рішення №1 з питання №8: Визначити Виконуючого обов’язки Директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов’язки Директора Товариства у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
 • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 • проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства.  Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерові акцій, так і будь-якої їх частини.

Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування на Загальних Зборах видаються її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних Зборах можуть посвідчуватися (і) нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, (iі) депозитарною установою, у порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах у тому числі декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог

статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Право на ознайомлення. До дати проведення Зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів та проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства», за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення  Зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Аніч Сергій Вікторович (виконуючий обов’язків директора).

Також, передбачені чинним законодавством відомості та інформація щодо Загальних Зборів розміщені для ознайомлення в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: http://kulik-moloko.net.ua

Право на запитання до порядку денного Загальних Зборів акціонерів. До дати проведення Загальних Зборів акціонери можуть звернутися до Товариства із письмовими питаннями щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Право на внесення пропозиції акціонерів. Повідомлення про скликання Зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок денний Зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів, а акціонери Товариства не мають прав згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» вносити пропозиції, щодо питань, включених до порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного Зборів.

 

Інформація про кількість акцій

 • на 29 жовтня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів), загальна кількість акцій Товариства складає: 357 045 штук простих іменних акцій, серед них голосуючих: 357 045 штук простих іменних акцій.

 

 • не здійснювало випуск привілейованих акцій.

 

        

 Довідки за телефоном: (04643) 2-15-35

 

                                                                                                                      «Наглядова рада»

Цифровий підпис: