Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

05388983

3. Місцезнаходження

16300, Куликiвський р-н. смт Куликiвка, 8-го Березня, 18-А

4. Міжміський код, телефон та факс

04643 2-15-35 04643 2-15-35

5. Електронна поштова адреса

kulykivske@merlin.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://kulik-moloko.net.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

   

II. Текст повідомлення

Приватне акцiонерне товариство «Куликiвське молоко» (далi - Товариство) повiдомляє, що 24.04.2020 року отримано вiд ПАТ "НДУ" (вх. № 17 вiд 24.04.2020 року) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства станом на 22.04.2020 року ( вих. №14519 вiд 24.04.2020 р.)
На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв, Товариству стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме:
в результатi невикористання права на придбання розмiщуваних Товариством простих iменних акцiй додаткової емiсiї, тобто прямого набуття 0 простих iменних акцiй Товариства (не набуто жодної акцiї), розмiр частки власника акцiй Дiдура Арсена Володимировича (далi-акцiонер) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй став меншим порогового значення пакета акцiй .
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 51,0025 %, розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття становить 15,3027 %.
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй - даних немає.
Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями – даних немає.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - даних немає.

Приватне акцiонерне товариство «Куликiвське молоко» (далi - Товариство) повiдомляє, що 24.04.2020 року отримано вiд ПАТ "НДУ" (вх. № 17 вiд 24.04.2020 року) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства станом на 22.04.2020 року ( вих. №14519 вiд 24.04.2020 р.)
На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв, Товариству стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме:
пiсля прямого набуття (придбання простих iменних акцiй Товариства додаткової емiсiї), розмiр частки власника акцiй Ковальчука Вiталiя Федоровича (далi-акцiонер) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (пiсля збiльшення статутного капiталу Товариства) став бiльшим порогового значення пакета акцiй .
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 1,5959 %. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття становить 51,00 %.
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй - даних немає.
Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - даних немає.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - даних немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Анiч Сергiй Вiкторович

Виконуючий обов'язки директора

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

       

27.04.2020

(дата)

 

Цифровий підпис: