Повідомлення про виникнення особливої інформації

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 105

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

В. о. Директора

 

 

 

Анiч Сергiй Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            16300, Чернігівська обл., смт. Куликiвка, 8-го Березня, буд. 18-А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05388983

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (04643) 21535, 21535

6. Адреса електронної пошти:

            kulykivske@merlin.net.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://kulik-moloko.net.ua/

28.04.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

28.04.2020

50 000

50 081

99,84

Зміст інформації:

28.04.2020 р. черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"(далi - Товариство)  прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi правочинiв iз заiнтересованiстю), якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення та за умови , що  ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

Характер правочинiв - договори щодо отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позик) вiд будь-яких осiб на загальну граничну суму 50 млн. грн.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 50 081 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 99,84 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 190 000  простих акцiй.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 606920 штук.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 606920  штук та " проти " прийняття рiшення - 0 штук.

Товариство має право вчиняти правочин, щодо якого Загальними зборами прийнято рішення про його попереднє схвалення, за умови погодження Наглядовою радою Товариства істотних умов відповідного правочину, а в разі проведення оцінки майна за умови затвердження нею ринкової  вартості майна, що є предметом  правочину.

 

2

28.04.2020

50 000

50 081

99,84

Зміст інформації:

28.04.2020 р. черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" (далi - Товариство)  прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi правочинiв iз заiнтересованiстю), якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення та за умови , що  ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

Характер правочинiв - договори щодо надання Товариством, будь-яким особам поворотної фінансової допомоги (позик) на загальну граничну суму 50 млн. грн.;

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 тис. грн.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 50 081 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 99,84 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 190 000  простих акцiй.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 606920 штук.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 606920  штук та " проти " прийняття рiшення - 0 штук.

Товариство має право вчиняти правочин, щодо якого Загальними зборами прийнято рішення про його попереднє схвалення, за умови погодження Наглядовою радою Товариства істотних умов відповідного правочину, а в разі проведення оцінки майна за умови затвердження нею ринкової  вартості майна, що є предметом  правочину.

 

3

28.04.2020

200 000

50 081

399,35

Зміст інформації:

28.04.2020 р. черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" (далi - Товариство)  прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi правочинiв iз заiнтересованiстю), якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення та за умови , що  ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

Характер правочинiв - договори щодо придбання Товариством у будь-яких осіб майна (в тому числі цінних паперів, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 200 млн., грн., але за ціною не нижче оціночної вартості, яка проводиться (у разі необхідності за рішенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 200 000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 50 081 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -399,35  %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 190 000  простих акцiй.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 606920 штук.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 606920  штук та " проти " прийняття рiшення - 0 штук.

Товариство має право вчиняти правочин, щодо якого Загальними зборами прийнято рішення про його попереднє схвалення, за умови погодження Наглядовою радою Товариства істотних умов відповідного правочину, а в разі проведення оцінки майна за умови затвердження нею ринкової  вартості майна, що є предметом  правочину.

4

28.04.2020

200 000

50 081

399,35

Зміст інформації:

28.04.2020 р. черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" (далi - Товариство)  прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi правочинiв iз заiнтересованiстю), якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення та за умови , що  ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

Характер правочинiв - договори щодо продажу Товариством  будь-яким особам майна (в тому числі цінних паперів, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 200 млн., грн., але за ціною не нижче оціночної вартості, яка проводиться (у разі необхідності за рішенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 200 000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 50 081 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -399,35 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 190 000  простих акцiй.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 606920 штук.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 606920  штук та " проти " прийняття рiшення - 0 штук.

Товариство має право вчиняти правочин, щодо якого Загальними зборами прийнято рішення про його попереднє схвалення, за умови погодження Наглядовою радою Товариства істотних умов відповідного правочину, а в разі проведення оцінки майна за умови затвердження нею ринкової  вартості майна, що є предметом  правочину.

 

5

28.04.2020

200 000

50 081

399,35

Зміст інформації:

28.04.2020 р. черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" (далi - Товариство)  прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi правочинiв iз заiнтересованiстю), якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення та за умови , що  ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

Характер правочинiв - укладання зовнішньо-економічних договорів на продаж/поставку продукції Товариства на загальну граничну суму 200 млн. грн.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 200 000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 50 081 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -399,35 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 190 000  простих акцiй.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 606920 штук.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 606920  штук та " проти " прийняття рiшення - 0 штук.

Товариство має право вчиняти правочин, щодо якого Загальними зборами прийнято рішення про його попереднє схвалення, за умови погодження Наглядовою радою Товариства істотних умов відповідного правочину, а в разі проведення оцінки майна за умови затвердження нею ринкової  вартості майна, що є предметом  правочину.

 

6

28.04.2020

100 000

50 081

199,68

Зміст інформації:

28.04.2020 р. черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО",  (далi - Товариство)  прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi правочинiв iз заiнтересованiстю), якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення та за умови , що  ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

Характер правочинiв  - укладення з будь-яким банком-кредитором будь-яких правочинів щодо оформлення кредиту для поповнення обігових коштів Товариства, в тому числі в порядку рефінансування  діючих кредитних договорів Товариства (кредитний договір; договори застави/іпотеки майна Товариства та всі інші необхідні та пов'язані з кредитною операцією договори та зміни до них); з правом  майнової поруки ПП "Сирний дім" (код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство; без обмеження % ставки за користування кредитними коштами та строку користування кредитними коштами -  на загальну граничну суму 100 млн. грн.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 100 000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 50 081 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 199,68 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 190 000  простих акцiй.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 606920 штук.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 606920  штук та " проти " прийняття рiшення - 0 штук.

Товариство має право вчиняти правочин, щодо якого Загальними зборами прийнято рішення про його попереднє схвалення, за умови погодження Наглядовою радою Товариства істотних умов відповідного правочину, а в разі проведення оцінки майна за умови затвердження нею ринкової  вартості майна, що є предметом  правочину.

 

Цифровий підпис: