Повідомлення про виникнення особливої інформації

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 106

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

В. о. Директора

 

 

 

Анiч Сергiй Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            16300, Чернігівська обл., смт. Куликiвка, 8-го Березня, буд. 18-А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05388983

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (04643) 21535, 21535

6. Адреса електронної пошти:

            kulykivske@merlin.net.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://kulik-moloko.net.ua/

28.04.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

 

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення чергових (рiчних)  Загальних зборiв акцiонерiв Приватаного акцiонерного  товариства "Куликiвське молоко" (далi - Товариство)  вiд 28.04.2020 року  внесенi змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.

Окремi змiни Статуту пов'язанi із переважним правом акціонерів на придбання акцій Товариства.

Кількість акціонерів на дату прийняття рішення - 4 особи.

Опис змін до Статуту  - зміни передбачають переважне право акціонерів  Товариства на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

Нова редакція Статуту набере чинності з моменту державної реєстрації. На момент підготовки особливої інформації державна реєстрація Статуту ще не проведена.

 

 

Цифровий підпис: