Повідомлення про виникнення особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

22.02.2019

10969

46539

23.57

 

Зміст інформації:

22.02.2019 р. позачерговими загальними зборами ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (протокол №1 вiд 22.02.2019 р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору iпотеки з АТ «Ощадбанк». Правочин вчиняється для виконання зобов’язань  по Договору про надання овердрафту  укладеного  Товариством з АТ «Ощадбанк».  Предметом правочину є об’єкти нерухомостi Товариства (нежитловi будiвлi виробничо-складського призначення), що знаходяться за адресами: Чернiгiвська обл, смт. Куликiвка, вул. 8-го Березня, буд.18а; Чернiгiвська обл., м. Корюкiвка, вул. Костюк Г., буд. 24; Чернiгiвська обл., м. Сновськ, вул. Калiнiна, буд.62 б
Ринкова вартiсть майна , визначена вiдповiдно до законодавства: 10 969 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 46 539 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) –23,57 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 351347 штук та " проти " прийняття рiшення – 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину законодавством не передбаченi та статутом Товариства не визначенi.

2

22.02.2019

14015

46539

30.11

-

Зміст інформації:

22.02.2019 р. позачерговими загальними зборами ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (протокол №1 вiд 22.02.2019 р.), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору застави обладнання з АТ «Ощадбанк».
Правочин вчиняється для виконання зобов’язань  по Договору про надання овердрафту  укладеного  Товариством з АТ «Ощадбанк». 

Предметом правочину є виробниче обладнання Товариства в кiлькостi 476 одиниць.
Ринкова вартiсть майна , визначена вiдповiдно до законодавства: 14 015 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 46 539 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 30,11 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 351347 штук та " проти " прийняття рiшення – 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину законодавством не передбаченi та статутом Товариства не визначенi.