Оголошення про загальні збори

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А),надалі - «Товариство», повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори») за ініціативи Наглядової Ради в порядку частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (з повідомленням про скликання Зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення).

Дата, час та місце проведення Зборів: 22 лютого 2019 року об 11:00 годині  за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка,  вул. 8-го Березня, 18-А,  приміщення зали засідань Товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі  у Зборах: з 10.00 до 10.30 години за місцем проведення  Зборів. При реєстрації для участі у Зборах акціонер має надати документ, що посвідчує його особу (паспорт або інше). Представник акціонера - має надати документ, що посвідчує його особу (паспорт), документ від акціонера, що підтверджує його повноваження - довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, а при необхідності - також інші документи на підтвердження повноважень представника.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, згідно з яким здійснюється реєстрація акціонерів ( представників акціонерів) для участі у Зборах - 18 лютого 2019 року (24 година).

Проекти  рішень з питань  порядку денного Зборів, а також інша  інформація, передбачена законодавством,  розміщено на веб-сайті  kulik-moloko.net.ua.

 

Порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного

 

  1. Про обрання Лічильної комісії.

Проект рішення :

1. Обрати лічильну комісію у складі 2-осіб: Голова Комісії - Мошкіна Наталія Леонідівна, Член комісії - Глушак Лілія Вікторівна.

2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

 

  1. Про надання згоди на вчинення значних правочинів щодо укладення кредиту з АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

1. Надати згоду на укладення з АТ «Ощадбанк» Договору про надання овердрафту на наступних умовах кредитування:

- сума кредиту – 4 000 000 грн.;

- строк користування кредитом - 36  календарних місяців;

- цільове призначення – поповнення обігових коштів та фінансування господарської діяльності;

- диференційована фіксована процентна ставка, розмір якої залежить від строку кредитування, в розмірі від 21% до 24% річних;

- зі сплатою всіх комісійних винагород, передбачених Договором про надання овердрафту;

- забезпечення:наступна іпотека/застава (після АТ «Ощадбанк) майна Товариства (нежитлова нерухомість та виробниче обладнання); майнова порука ПП «Сирний дім» ((код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство), забезпечена наступною іпотекою/заставою (після АТ «Ощадбанк) нерухомості та виробничого обладнання майнового поручителя.

2. Для забезпечення кредитних зобов’язань за договором про надання овердрафту надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів з АТ «Ощадбанк»:

1. Договору іпотеки об’єктівнерухомості Товариства (нежитлові будівлі виробничо-складського призначення), що знаходяться за адресами: Чернігівська обл, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, буд.18а; Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Костюк Г., буд. 24; Чернігівська обл., м.  Сновськ, вул. Калініна, буд.62 б загальною ринковою вартістю 10 968 872,00 грн., з правом АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором та шляхом продажу іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу;

2. Договору застави виробничого обладнання Товариства в кількості 476 одиниць, загальною ринковою вартістю 14 015 550,37 грн.

3.Надати повноваження керівнику Товариства на укладення (підписання) кредитного договору, договорів застави, іпотеки, страхування майна, інших необхідних договорів ( додаткових угод) та документів, необхідних для укладення правочинів згідно п.п. 1 та 2 рішення за цим питанням порядку денного та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в пп. 1 та 2 рішення за цим питанням порядку денного, при цьому, необхідних для укладення (підписання) вищевказаних договорів з АТ «Ощадбанк».

 

  1. Про надання згоди ПП «Сирний дім» виступити майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «Ощадбанк» та укласти необхідні договори забезпечення.

Проект рішення:

1.Для забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Ощадбанк» надати згоду ПП «Сирний дім» ((код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство):

- виступити майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «Ощадбанк»;

- надати в наступну іпотеку нерухоме майно (нежитлові будівлі виробничо-складського призначення та земельні ділянки), що знаходиться за адресами: Чернігівська обл., Куликівський р-н., с. Салтикова Дівиця, вул. Деснянська буд.63 та буд. 63б, загальною ринковою вартістю 1 788 876,00 грн. з правом задоволення вимог іпотекодержателя (шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором та шляхом продажу іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу); 

- надати в наступну заставу рухоме майно - обладнання в кількості 196 одиниць, що знаходяться за адресою: Чернігівська обл., Куликівський р-н., с. Салтикова Дівиця, вул. Деснянська буд.63 та буд. 63 б, загальною ринковою вартістю 1 514977,74 грн.

2. Підтвердити повноваження керівника ПП «Сирний дім» та надати йому повноваження на підписання договорів іпотеки, застави, страхування майна, інших документів, необхідних для укладення правочинів згідно п. 1 рішення за цим питанням порядку денного та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в п. 1 рішення за цим питанням порядку денного, при цьому, необхідних для укладення (підписання) вищевказаних договорів з АТ «Ощадбанк».

3. Надати повноваження керівнику Товариства на підписання від імені Товариства рішення власника ПП «Сирний дім» про наступне:

- виступити майновим поручителем по кредитним зобов’язанням Товариства перед АТ «Ощадбанк»;

- надати в заставу/іпотеку АТ «Ощадбанк» рухомого/нерухомого майна.

 

  1. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття зборами рішення за цим питанням порядку денного,наступного характеру:

- правочини, направлені на внесення змін і доповнень до існуючих на дату цих зборів кредитних угод (договорів), укладених Товариством з АТ «Ощадбанк» щодо: зміни відсоткової ставки, пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, графіку погашення кредиту отриманого Товариством, а також внесення будь-яких інших змін до зазначених угод (договорів).

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

  • правочини, направлені на внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів укладених Товариством з АТ «Ощадбанк» договорів забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна.

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

- правочини, направлені на внесення змін і доповнень до Договору про надання овердрафту, укладеного Товариством з АТ «Ощадбанк» згідно з п. 1 рішення за другим питанням порядку денного щодо: зміни відсоткової ставки, пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, графіку погашення кредиту отриманого Товариством, а також внесення будь-яких інших змін до зазначених угод (договорів).

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

  • правочини, направлені на внесення змін/доповнень до договорів забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна,укладених Товариством з АТ «Ощадбанк згідно з п. 2 рішення за другим питанням порядку денного.

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

  • правочинів, направлених на внесення змін/доповнень до договорів забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, укладених ПП «Сирний дім» ((код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство) з АТ «Ощадбанк  згідно з п. 1 рішення за третім питанням порядку денного.

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

2. Встановити, що Товариство та ПП «Сирний дім» має право вчиняти передбачені пунктом 1 рішення за цим питанням порядку денного правочини, щодо яких зборами прийнято рішення про їх попереднє схвалення, за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного окремого правочину, погодження нею істотних умов відповідного правочину, а в разі проведення оцінки майна – за умови затвердження нею ринкової вартості майна, що є предметом кожного з правочинів згідно п. 1. рішення за цим питанням порядку денного.

 

     Порядок ознайомлення акціонерів  із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в приміщенні зали засідань Товариства за адресою Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А до дати проведення Зборів - в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, а в день проведення Зборів - з 8-00 до 10-00 години. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – юрист Мошкіна Наталія Леонідівна, довідки за телефоном (04643) 2-15-35.

Після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонер може користуватися наступними правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у відповідні строки:

- до дати проведення Загальних зборів та в день проведення Зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

- до дати проведення Зборів надавати письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Зборів.

У зв’язку з тим, що позачергові загальні збори скликаються відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства не мають прав згідно ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» вносити пропозиції, щодо питань, включених до порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного Зборів.

Порядок участі та голосування на позачергових Зборах за довіреністю: Довіреність представника акціонера на право участі та голосування на Зборах повинна відповідати вимогам чинного законодавства. При голосуванні такий представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера довірителя та свої прізвище, ім’я та по батькові, з поміткою що він діє на підставі довіреності. У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

   Станом на 30.01.2019 р. (дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 357 045 штук, серед них голосуючих - 356 935 штук.

 

Наглядова рада Товариства