Повідомлення про виникнення особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

22.02.2019

100000

46539

214.87

Зміст інформації:

22.02.2019 р. позачерговими загальними зборами ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (протокол №1 вiд 22.02.2019 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв , якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення , а саме:
Характер правочинiв – правочини, направленi на внесення змiн i доповнень до iснуючих на дату цих зборiв кредитних угод (договорiв), укладених Товариством з АТ «Ощадбанк» , щодо: змiни вiдсоткової ставки, пролонгацiї (продовження) строку погашення кредиту, графiку погашення кредиту отриманого Товариством, а також внесення будь-яких iнших змiн до зазначених угод (договорiв).
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 100 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 46 539 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 214,87 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 351347 штук та " проти " прийняття рiшення – 0 штук.

2

22.02.2019

100000

46539

214.87

Зміст інформації:

22.02.2019 р. позачерговими загальними зборами ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (протокол №1 вiд 22.02.2019 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення , а саме:
Характер правочинiв – правочини, направленi на внесення змiн/доповнень до всiх iснуючих на дату цих зборiв договорiв забезпечення у виглядi застав нерухомого та рухомого майна, укладених Товариством з АТ «Ощадбанк».
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 100 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 46 539 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) –214,87 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 351347 штук та " проти " прийняття рiшення – 0 штук.

 

3

22.02.2019

100000

46539

214.87

Зміст інформації:

22.02.2019 р. позачерговими загальними зборами ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (протокол №1 вiд 22.02.2019 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення, а саме:
Характер правочинiв – правочини, направленi на внесення змiн i доповнень до Договору про надання овердрафту, укладеного Товариством з АТ «Ощадбанк» згiдно рiшення зборiв вiд 22.02.2019 р. , щодо: змiни вiдсоткової ставки, пролонгацiї (продовження) строку погашення кредиту, графiку погашення кредиту отриманого Товариством, а також внесення будь-яких iнших змiн до зазначеного договору.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 100 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 46 539 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) –214,87 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 351347 штук та " проти " прийняття рiшення – 0 штук.

4

22.02.2019

100000

46539

214.87

Зміст інформації:

22.02.2019 р. позачерговими загальними зборами ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (протокол №1 вiд 22.02.2019 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв,якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття зборами рiшення , а саме:
Характер правочинiв – правочини, направленi на внесення змiн/доповнень до договорiв забезпечення у виглядi застав нерухомого та рухомого майна, укладених Товариством з АТ «Ощадбанк» згiдно рiшення зборiв вiд 22.02.2019 року.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 100 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової – 46 539 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) –214,87 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 351347 штук та " проти " прийняття рiшення – 0 штук.