Повідомлення про виникнення особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 16.04.2018 25000.000 39284.000 63.639
Зміст інформації:
16.04.2018 р. черговими (рiчними) загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 16.04.2018 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi значних правочинiв iз заiнтересованiстю), а саме: Характер правочинiв - укладання договорiв щодо отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позик) вiд будь-яких осiб. Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 25 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 39 284 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 63,639 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук (98,4344 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: «ЗА» - 351347 штук (98,4344 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй); «ПРОТИ» – 0 (нуль).
2 16.04.2018 25000.000 39284.000 63.639      
Зміст інформації:
16.04.2018 р. черговими (рiчними) загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 16.04.2018 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi значних правочинiв iз заiнтересованiстю), а саме: Характер правочинiв - укладання договорiв щодо надання Товариством будь-яким особам поворотної фiнансової допомоги (позик). Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 25 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 39 284 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 63,639 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук (98,4344 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: «ЗА» - 351347 штук (98,4344 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй); «ПРОТИ» – 0 (нуль)
3 16.04.2018 100000.000 39284.000 254.556      
Зміст інформації:
16.04.2018 р. черговими (рiчними) загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 16.04.2018 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi значних правочинiв iз заiнтересованiстю), а саме: Характер правочинiв - придбання Товариством у будь-яких осiб майна (в тому числi цiнних паперiв, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 100 млн. грн., але за цiною не нижче оцiночної вартостi, яка проводиться (у разi необхiдностi за рiшенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 100 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 39 284 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 254,556 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук (98,4344 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: «ЗА» - 351347 штук (98,4344 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй); «ПРОТИ» – 0 (нуль).
4 16.04.2018 100000.000 39284.000 254.556      
Зміст інформації:
16.04.2018 р. черговими (рiчними) загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 16.04.2018 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi значних правочинiв iз заiнтересованiстю), а саме: Характер правочинiв - укладання зовнiшньо-економiчних договорiв на продаж/поставку продукцiї Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 100 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 39 284 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 254,556 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук (98,4344 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: «ЗА» - 351347 штук (98,4344 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй); «ПРОТИ» – 0 (нуль).
5 16.04.2018 75000.000 39284.000 190.917      
Зміст інформації:
16.04.2018 р. черговими (рiчними) загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 16.04.2018 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi значних правочинiв iз заiнтересованiстю), а саме: Характер правочинiв - укладення з будь-яким банком-кредитором будь-яких правочинiв (кредитний договiр; договори застави/iпотеки та всi iншi необхiднi та пов'язанi з кредитною операцiєю договори та змiни до них) щодо оформлення кредиту для поповнення обiгових коштiв Товариства на загальну граничну суму 75 млн. грн., на наступних умовах: максимальний лiмiт кредитної операцiї 25 млн. грн.; максимальний строк, на який надається кредит на 72 календарних мiсяцi; процентна ставка за користування кредитними ресурсами до 23 % рiчних з правом зменшення ; забезпечення: iпотека/застава майна Товариства (нежитлова нерухомiсть, транспортнi засоби та виробниче обладнання); майнова порука ПП «Сирний дiм» (код ЄДРПОУ 33118069), забезпечена iпотекою/заставою нерухомостi та виробничого обладнання поручителя; майнова порука Громадянина України Дiдура Арсена Володимировича (Iн.№2466803859) у виглядi застави акцiй Товариства у кiлькостi 182102 штук (за його згодою). Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 75 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 39 284 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 190,917 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 356935 простих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 351347 штук (98,4344 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: «ЗА» - 351347 штук (98,4344 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй); «ПРОТИ» – 0 (нуль).