Повідомлення про виникнення особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.10.2018

припинено повноваження

Директор

Бажан Олександр Володимирович

 

0

Зміст інформації:

31.10.2018 року Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (Протокол засiдання Наглядової Ради б/н вiд 31.10.2018 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: припинено 31.10.2018 року повноваження директора Товариства Бажана Олександра Володимировича на пiдставi особистої заяви про звiльнення з займаної посади за угодою сторiн. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi пов’язанi з неможливiстю виконання обов’язкiв директора у зв’язку зi звiльненням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.04.2016 р. по 31.10.2018 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

31.10.2018

обрано

Виконуючий обов'язки директора

Анiч Сергiй Вiкторович

 

0

Зміст інформації:

31.10.2018 року Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi – Товариство, (Протокол засiдання Наглядової Ради б/н вiд 31.10.2018 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: обрано з 01.11.2018 року Виконуючим обов’язки директора Товариства Анiча Сергiя Вiкторовича на пiдставi його особистої заяви, на строк до обрання нового директора Товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi пов’язанi з припиненням 31.10.2018 року повноважень директора Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, яка обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», головний бухгалтер ПрАТ «Комвольно-суконна компанiя «Чексiл». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

31.10.2018

звільнено

Головний бухгалтер

Анiч Сергiй Вiкторович

 

0

Зміст інформації:

31.10.2018 року Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (Протокол засiдання Наглядової Ради Товариства б/н вiд 31.10.2018 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: звiльнено 31.10.2018 року головного бухгалтера Товариства Анiча Сергiя Вiкторовича на пiдставi особистої заяви про звiльнення з займаної посади за угодою сторiн. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi пов’язанi у зв’язку з обранням особи з 01.11.2018 р. Виконуючим обов’язкiв директора Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 01.12.2015 р. по 31.10.2018 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

31.10.2018

призначено

Головний бухгалтер

Глушак Лiлiя Вiталiївна

 

0

Зміст інформації:

31.10.2018 року Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi – Товариство, (Протокол засiдання Наглядової Ради б/н вiд 31.10.2018 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: призначено на посаду головного бухгалтера 01.11.2018 року Глушак Лiлiю Вiталiївну на пiдставi її особистої заяви прийом на роботу, на строк до моменту звiльнення з займаної посади. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi пов’язанi з наявною вакантною посадою головного бухгалтера Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, яка обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв : заступник головного бухгалтера ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», бухгалтер по виробництву ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.