ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство “Куликівське молоко” (надалі – Товариство), місцезнаходження: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18А, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 23 квітня 2013 року о 10:00 за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18А в приміщенні зали засідань.
                Реєстрація акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою. Початок реєстрації о 9:30, закінчення реєстрації о 10:00.
                Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – 17 квітня 2013 року.
                Порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства наступний:

  1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 році.
  4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  6. Звіт ревізора Товариства про результати діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  7. Про розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.
  8. Про отримання Товариством кредиту на поповнення обігових коштів Товариства.

                Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства акціонер повинен мати при собі документ, який ідентифікує особу, а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів.
                Ознайомитися з матеріалами (документами) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можна у робочі дні з 09:00 до 16:00 (крім обідньої перерви з 12:00 до 13:00) в кабінеті бухгалтерії за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18А. Документи надаються для ознайомлення, зняття копій та не підлягають виносу. В день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства - в приміщенні зали засідань Товариства за адресою: Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18А.
         Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) – заступник директора Дідур Анатолій Арсенович.
         Довідки за телефоном: (04643) 2-22-26.
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, тис. грн.
 
 
Найменування показника                                                                       Звітний період           Попередній період
Усього активів                                                                                                26 487                              25 647
Основні засоби                                                                                                9 727                                10 402
Довгострокові фінансові інвестиції                                                              2 980                                2 180
Запаси                                                                                                          4 356                                1 702
Сумарна дебіторська заборгованість                                                             8 493                                8 436
Грошові кошти та їх еквіваленти                                                                    39                                   2 627
Нерозподілений прибуток                                                                             19 920                              19 682
Власний капітал                                                                                                99                                      99
Статутний капітал                                                                                           1 785                                1 785
Довгострокові зобов'язання                                                                              -                                         -
Поточні зобов'язання                                                                                        1 500                                  -
Чистий прибуток (збиток)                                                                                238                                 3 347
Середньорічна кількість акцій (шт.)                                                            357 045                            357 045
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                       -                                         -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду                                                                                          -                                          -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                        342                                    287
 
 
                                                                                                                                    
 
                Директор         ________________ Л. П. Бажан