Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Куликівське молоко»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05388983
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, Чернігівська область, Куликівський район, селище міського типу Куликівка, вулиця 8-го Березня, будинок 18-А, індекс 16300
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0464321535
1.6. Електронна поштова адреса емітента : kulykivske@merlin.net.ua
1.7. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково використовується емітентом для розкриття інформації : kulik-moloko.net.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму,  що перевищує 25 відсотків  активів  емітента.

  2. Текст повідомлення Рішення про отримання кредиту прийняте загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Куликівське молоко» 11.04.2012р. (Протокол б/н від 11.04.2012р.). Кредитну угоду підписано 18.04.2012р.; на загальну суму кредиту 10 000 000,00 гривень строком на 36 місяців, в тому числі відновлювальна кредитна лінія на поповнення обігових коштів сумою 7 000 000,00 гривень, строком до 31.01.2013р., процентна ставка 19,0% річних, та невідновлювана кредитна лінія на придбання основних фондів сумою 3 000 000,00гривень, строком до 17.04.2015р., процентна ставка 19,0 % річних; в забезпечення кредитної угоди надаються будівлі та обладнання емітента. Дата зарахування кредитних коштів на поточний рахунок 23.05.2012р. Кредитну угоду укладено з Публічним акціонерним товариством «Ерсте Банк», код за ЄДРПОУ 34001693, місцезнаходження 03056, м. Київ, вул. Польова, 24 (літ. Д). Вартість чистих активів емітента на 01.01.2012 року складає – 21 566 тис. грн., співвідношення суми одержаного кредиту до вартості активів на початок року ( у відсотках) складає 39%. Вартість активів на 01.01.2012 року складає 25 347 тис.грн. Кошти надані на умовах відновлювальної кредитної лінії в сумі 7000 000,0 гривень призначені для фінансування виробничої діяльності; кошти надані на умовах невідновлювальної кредитної лінії в сумі 3000000,0 гривень  призначені  для придбання основних фондів. Сума отриманого першого траншу 800 000,00гривень, що складає 8% від загальної суми кредитної угоди. Дата отримання першого траншу кредиту – 23.05.2012р.   3. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор ПрАТ «Куликівське молоко» Бажан Людмила Петрівна.»  
 
 
Директор  __________________________  Бажан Л.П.