Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

05388983

3. Місцезнаходження

16300, Куликiвський р-н. смт Куликiвка, 8-го Березня, 18-А

4. Міжміський код, телефон та факс

04643 2-15-35 04643 2-15-35

5. Електронна поштова адреса

kulykivske@merlin.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://kulik-moloko.net.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій; значного контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного пакета акцій

   

II. Текст повідомлення

Приватне акцiонерне товариство «Куликiвське молоко» (далi - Товариство) повiдомляє, що 24.04.2020 року отримано вiд ПАТ "НДУ" (вх. № 17 вiд 24.04.2020 року) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства станом на 22.04.2020 року (вих. №14519 вiд 24.04.2020 р.)
На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв, емiтенту стало вiдомо, що Ковальчук Вiталiй Федорович (далi- акцiонер) з урахуванням кiлькостi акцiй, якi йому належать, став власником контрольного пакета акцiй Товариства. Набуття контрольного пакету акцiй вiдбулось внаслiдок прямого придбання акцiонером простих iменних акцiй Товариства додаткової емiсiї.
При цьому розмiр частки акцiонера, яка прямо належить акцiонеру:
-в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства до набуття права власностi на такий пакет акцiй складала 1,5656 %, а пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй - складає 51,00 %.
-в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства до набуття права власностi на такий пакет акцiй складала 1,5656 %, а пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй - складає 51,00 %.
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер особи (осiб) з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) – даних немає
Прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування юридичної особи, визначеної особами, що дiють спiльно, вiдповiдальною за реалiзацiю норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про акцiонернi товариства» - даних немає

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Анiч Сергiй Вiкторович

Виконуючий обов'язки директора

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

       

27.04.2020

(дата)

Цифровий підпис: