ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО"

ідентифікаційний код юридичної особи: 05388983

місцезнаходження: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка,

 вул. 8-го Березня, буд. 18-А

(надалі – "Товариство")

 

Шановний акціонере!

 

Товариство цим повідомляє про проведення  чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»),  які відбудуться 28 квітня 2020 року об 11:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, буд. 18-А, приміщення зали засідань Товариства №1.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться  28 квітня 2020 року  з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, буд. 18-А,  приміщення зали засідань Товариства №1.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів  Товариства, а саме на 24.00 годину 22 квітня 2020  року.

 

Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:

а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;

б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних зборах (оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

 

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Мошкіна Наталія Леонідівна, Член лічильної комісії – Кисла Надія Віталіївна.

Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих Загальних зборах.

 

 1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №2:

Обрати Головою Загальних зборів Кривошея Сергія Васильовича, секретарем Загальних зборів обрати  Капленко Лесю Миколаївну  на час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол Загальних зборів.

 

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1  з питання №3:  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною.

 

 1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році  та  затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами 2019 року задовільною.

 

 1. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2019 р.

Проект рішення №1 з питання №5: Затвердити річний  звіт (фінансову звітність) Товариства за 2019 р.

 

 1. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект №1 рішення з питання №6:  Чистий прибуток,  отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства. Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

 1. Схвалення (затвердження) рішень (дій) Наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Виконавчим органом Товариства.

 Проект рішення №1 з питання №7:

 1. Схвалити (затвердити) рішення (дії), Наглядової ради  Товариства вчинені за період з 30.04.2019 року по 28.04.2020  року.
 2. Схвалити правочини, вчинені Виконавчим органом Товариства  за період з 30.04.2019 року по 28.04.2020 та інші угоди, які вчинені на виконання рішень Наглядової ради.
 3.  Схвалити вчинений Виконавчим органом Товариства значний правочин - Контракт  №24/01/2019 від 24.01.2019 р. з SZALPOL ANDRZEJ SZALA  на продаж/поставку сухого знежиреного молока загальною вартістю  25 293 772, 00 грн. 

 

 1. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення №1 з питання №8: Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення здійснення господарської діяльності для подальшого отримання прибутку.

 

 1. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів (правочинів із заінтересованістю).

Проект рішення №1 з питання №9:

1. Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю (які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом року  з дати прийняття цього рішення та за умови , що  ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності),  наступного характеру:

1.1. укладання  договорів щодо отримання Товариством  поворотної фінансової допомоги (позик), від будь-яких осіб на загальну граничну суму 50  млн. грн.;

1.2. укладання договорів щодо надання Товариством, будь-яким особам поворотної фінансової допомоги (позик) на загальну граничну суму 50 млн. грн.;

1.3. придбання Товариством у будь-яких осіб майна (в тому числі цінних паперів, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 200 млн., грн., але за ціною не нижче оціночної вартості, яка проводиться (у разі необхідності за рішенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.

1.4. продаж Товариством  будь-яким особам майна (в тому числі цінних паперів, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 200 млн., грн., але за ціною не нижче оціночної вартості, яка проводиться (у разі необхідності за рішенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.

1.5. укладання зовнішньо-економічних договорів на продаж/поставку продукції Товариства на загальну граничну суму 200 млн. грн.;

1.6. укладення з будь-яким банком-кредитором будь-яких правочинів щодо оформлення кредиту для поповнення обігових коштів Товариства, в тому числі в порядку рефінансування  діючих кредитних договорів Товариства (кредитний договір; договори застави/іпотеки майна Товариства та всі інші необхідні та пов'язані з кредитною операцією договори та зміни до них); з правом  майнової поруки ПП «Сирний дім» (код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство; без обмеження % ставки за користування кредитними коштами та строку користування кредитними коштами -  на загальну граничну суму 100 млн. грн.

2. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктом 1 рішення за цим питанням порядку денного правочини, щодо яких Загальними зборами прийнято рішення про їх попереднє схвалення, за умови погодження Наглядовою радою Товариства істотних умов відповідного правочину, а в разі проведення оцінки майна за умови затвердження нею ринкової  вартості майна, що є предметом кожного з правочинів згідно п. 1. рішення за цим питанням порядку денного.

 

 

 1.  Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №10:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

 1. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №11:

Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Виконуючому обов’язки директора Товариства Анічу  Сергію Вікторовичу із правом передоручення третім особам.

 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства.  Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерові акцій, так і будь-якої їх частини.

 

 

 

 

Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування на Загальних зборах видаються її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних зборах можуть посвідчуватися (і) нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, (iі) депозитарною установою, у порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах у тому числі декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог

статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Право на ознайомлення. До дати проведення Загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н,                     смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, буд. 18-А, приміщення зали засідань Товариства №1, по вівторках і четвергах з 9:00 до 12:00, а в день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Аніч Сергій Вікторович (виконуючий обов’язки директора).

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

 

Право на запитання до порядку денного Загальних зборів акціонерів. До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть звернутися до Товариства із письмовими питаннями щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів.

Право на внесення пропозиції акціонерів.  Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного Загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

 

Зміни про проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

 

 

 

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

 

Інформація про кількість акцій

Станом на 20 березня 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає: 357 045 штук простих іменних акцій, серед них голосуючих: 357 045 штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

 

 

Проекти  рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, а також інша інформація щодо Загальних зборів, передбачена законодавством, розміщено за адресою власного веб-сайту Товариства:                                  http://kulik-moloko.net.ua

 

Довідки за телефоном: (04643) 2-15-35

 

 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  (тис. грн.) за 2019 рік

Найменування показника

період

Звітний

на 31.12.2019

Попередній на 31.12.2018

Усього активів

50081

46539

Основні засоби

10666

12449

Довгострокові фінансові інвестиції

959

937

Запаси

31169

19434

Сумарна дебіторська заборгованість

10796

13017

Грошові кошти та їх еквіваленти

-3839

111

Нерозподілений прибуток

12794

12061

Власний капітал

14789

14056

Статутний капітал

1785

1785

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

35292

32483

Чистий прибуток (збиток)

733

1232

Середньорічна кількість акцій (шт.)

357045

357045

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

153

162

 

 «Наглядова рада»

 

Цифровий підпис: