ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО"

ідентифікаційний код: 05388983

місцезнаходження: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка,  вул. 8-го березня, буд. 18-А

(надалі – "Товариство")

 • акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 05 березня 2020 року об 11:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1. (за ініціативи Наглядової Ради в порядку частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (з повідомленням про скликання Зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення)).

 • акціонерів та їх представників для участі у Зборах  відбудеться 05 березня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1.
 • акціонерів та їх представників для участі у Зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення  Зборів  Товариства, а саме на 24.00 годину 28 лютого 2020 року.
 • участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:
 • акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
 • представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;
 • представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
 • реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства.

Порядок денний:

 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Мошкіна Наталія Леонідівна, Член лічильної комісії – Кисла Надія Віталіївна.

Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

 

 1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів Кривошея Сергія Васильовича, секретарем загальних зборів обрати  Капленко Лесю Миколаївну  на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

 

 1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

 1. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №4: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Виконуючому обов’язки Директора Товариства Аніч Сергію Вікторовичу із правом передоручення третім особам.

 

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства.  Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерові акцій, так і будь-якої їх частини.

Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування на Загальних Зборах видаються її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних Зборах можуть посвідчуватися (і) нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, (iі) депозитарною установою, у порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах у тому числі декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог

статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Право на ознайомлення. До дати проведення Зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів та проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства», за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення  Зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Аніч Сергій Вікторович (виконуючий обов’язків директора).

Також, передбачені чинним законодавством відомості та інформація щодо Загальних Зборів розміщені для ознайомлення в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: http://kulik-moloko.net.ua

Право на запитання до порядку денного Загальних Зборів акціонерів. До дати проведення Загальних Зборів акціонери можуть звернутися до Товариства із письмовими питаннями щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Право на внесення пропозиції акціонерів. Повідомлення про скликання Зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок денний Зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів, а акціонери Товариства не мають прав згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» вносити пропозиції, щодо питань, включених до порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного Зборів.

 

Інформація про кількість акцій

 • на 11 лютого 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів), загальна кількість акцій Товариства складає: 357 045 штук простих іменних акцій, серед них голосуючих: 357 045 штук простих іменних акцій.

 

 • не здійснювало випуск привілейованих акцій.

 

        

 Довідки за телефоном: (04643) 2-15-35

 

                                                                                                                      «Наглядова рада»

 

Цифровий підпис: