Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

1. Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, та найменування органу, що прийняв таке рiшення:
02 грудня 2019 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» (Протокол №3 вiд 02.12.2019 р.) було прийнято рiшення про розмiщення (емiсiю) цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.
2. Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення, порядок здiйснення такого розмiщення (емiсiї) (самостiйно або через андеррайтера, що уклав з емiтентом договiр про андеррайтинг:
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення здiйснити розмiщення (емiсiю) додаткових простих iменних акцiй ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" без здiйснення публiчної пропозицiї у кiлькостi 832 955 (вiсiмсот тридцять двi тисячi дев’ятсот п’ятдесят п’ять) штук iснуючої номiнальної вартостi 5,00 грн. (п’ять гривень 00 копiйок) на загальну суму 4 164 775 (чотири мiльйони сто шiстдесят чотири тисячi сiмсот сiмдесят п’ять) гривень 00 копiйок. Розмiщення буде здiйснюватися без залучення андерайтера.
3. Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй. У разi розмiщення акцiй зазначаються їх номiнальна вартiсть та цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення. Якщо розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, наводяться найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи, кiлькiсть їхнiх акцiй та частка у статутному капiталi до розмiщення акцiй:
Прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" на 4 164 775 (чотири мiльйони сто шiстдесят чотири тисячi сiмсот сiмдесят п’ять) гривень 00 копiйок) за рахунок додаткових внескiв шляхом розмiщення додаткового випуску акцiй Номiнальна вартiсть акцiї - 5,00 грн. (п’ять гривень 00 копiйок). Акцiї розмiщуються за цiною 5,00 грн. (п’ять гривень 00 копiйок) за одну просту iменну акцiю, яка дорiвнює номiнальнiй вартостi, що визначена та затверджена Наглядовою радою ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" (Протокол №02/12/2019 вiд 02.12.2019 р).
Розмiщення акцiй може призвести до:
1) змiни (появи) власника значного пакета акцiй емiтента:
- Ковальчука Вiталiя Федоровича, якому належить до розмiщення акцiй 5698 шт. акцiй, що складає 1, 5958877 % у статутному капiталi
2) збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме :
- Дiдур Наталiї Анатолiївни, якiй належить до розмiщення акцiй 169 235 шт. акцiй, що складає 47,398787 % у статутному капiталi ;
- Дiдура Арсена Володимировича, якому належить до розмiщення акцiй 182 102 шт. акцiй, що складає 51,002534 % у статутному капiталi.
4. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капталу на дату прийняття рiшення складає 233,29%.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення дорiвнює 100%.
5. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:
Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" (далi - Товариство), отримують однакову сукупнiсть прав, включаючи право:
- брати участь в управлiннi справами Товариства в порядку, визначеному законодавством України та Статутом Товариства;
- отримувати дивiденди;
- отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;
- отримати частину майна або його вартостi у випадку лiквiдацiї Товариства пропорцiйно вартостi належних їм акцiй;
- iншi права, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України.
6. Спосiб оплати цiнних паперiв. Якщо оплата здiйснюється активами, iншими, нiж грошовi кошти, наводиться їх перелiк:
Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перерахування коштiв на рахунок ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО".
7. Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв:
Фiнансовi ресурси, залученi вiд приватного розмiщення акцiй у розмiрi 4 164 775 (чотири мiльйони сто шiстдесят чотири тисячi сiмсот сiмдесят п’ять) гривень 00 копiйок - 100,0% планується спрямувати на розвиток Товариства (модернiзацiю iснуючого обладнання та купiвлю нового – 70%, оновлення транспортного парку (молоковозiв та торгових автомобiлiв – 30%)
8. Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв (крiм загальних зборiв акцiонерного товариства); вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють:
Оскiльки Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, iнформацiя не зазначається.
9. Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв:
Конвертацiя акцiй не передбачається.
10. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї:
02 грудня 2019 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» (Протокол №3 вiд 02.12.2019 р.) було прийнято рiшення про невикористання акцiонерами переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх емiсiї.
Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, для покриття збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi.

Цифровий підпис: