ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РЕЄСТРАЦІЇ

ПРОТОКОЛ № 2

РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РЕЄСТРАЦІЇ

У ПОЗАЧЕРГОВИХЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

 (надалі – Загальні збори)

смт. Куликівка

18 листопада 2019 р.

 

Дата складання протоколу

18.11.2019 року

Дата проведення Загальних зборів

18.11.2019 року

Місце проведення зборів

Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1

Дата проведення реєстрації

01.07.2019 року

Час проведення реєстрації

з 10:30 до 10:55год

Місце проведення реєстрації

Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1

Реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії – Дображанська Людмила Олексіївна, Член комісії – Сінченко Ірина Юріївна,

Член комісії – Назаренко Галина Григорівна

Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів

1 785225,00 (один мільйон сімсот вісімдесят п’ять тисяч двісті двадцять п’ять) гривень 00 копійок

 

Статутний капітал Товариства поділений на

357 045 (триста пятдесят сім тисяч сорок пять) простих іменних акцій номінальною вартістю 5,00 (п’ять) гривень 00 копійок, код ISIN UA4000080550

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

на 24:00 год. 12.11.2019 року відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради від 21.10.2019 року

Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів

4 (чотири)

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів

0шт.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства

357 045 (триста пятдесят сім тисяч сорок пять)

Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах (надалі – Голоси)

3 акціонери, яким належать:

174 943 (кількість, шт.) голосуючих акцій

(сто сімдесят чотири  тисячі дев’ятсот сорок три)

Що становить

48,99 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій

       При проведені реєстрації акціонерів та їх представників реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного реєстрованого учасника позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

       Кількість рішень реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера та/або його представника для участі у позачергових загальних зборах акціонерів становить: 0 (нуль).

       Загальні збори акціонерного товариства НЕ мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства НЕ були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій  (ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»)

       Перелік акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, додається до цього Протоколу.

 

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії        _________________________    Добржанська Людмила Олексіївна

Член реєстраційної комісії            _________________________      Сінченко Ірина Юріївна

Член реєстраційної комісії            _________________________       Назаренко Галина Григорівна

Цифровий підпис: